Khu ph?c h?p Dragon Ocean Đ? S?n t?a l?c t?i thành ph? Đ? S?n, H?i Phòng, đ??c bao b?c b?i dãy núi R?ng và ti?p giáp v?i khu r?ng ng?p m?n r?ng 2000ha. Hàng lo?t ti?n ích và d?ch v? đ?ng c?p qu?c t? có t?i Dragon Ocean Đ? S?n, nh?m t?o nên m?t qu?n th? du l?ch đa d?ng và đ?p nh?t Vi?t Nam, mang đ?n m?t di?n m?o hoàn toàn m?i. Trong 2-3 năm t?i, Đ? S?n Dragon Ocean s? là bi?u t??ng cho s? b?t phá c?a du l?ch Đ? S?n. Là khu du l?ch qu?c t? v?i quy mô h?n 480ha đ?t khai hoang hoàn toàn, Khu du l?ch qu?c t? Đ?i R?ng - Dragon Ocean Đ? S?n có v? trí lý t??ng, h?u tình, đ??c thiên nhiên ?u đãi. Đi?m nh?n c?a Dragon Ocean Đ? S?n là bãi bi?n nhân t?o kéo dài h?n m?t km, r?ng 23 ha. Đi?m đ?c đáo c?a bãi bi?n là n??c bi?n luôn trong xanh, giúp gi?m đ? đ?c c?a n??c ? Đ? S?n r?t nhi?u. Đ? S?n Dragon Ocean là tên chính th?c c?a d? án khu du l?ch qu?c t? Dragon Hill, t?a l?c t?i ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, TP. H?i Phòng. Khu du l?ch qu?c t? Dragon Ocean Đ? S?n v?i di?n tích đ?t 480ha đ??c đ?nh h??ng tr? thành qu?n th? du l?ch ngh? d??ng bi?n cao c?p l?n nh?t mi?n B?c.D? án Dragon Ocean h?a h?n s? mang đ?n m?t s?n ph?m đ?ng c?p cho khu v?c. M?t s?n ph?m b?t đ?ng s?n đ?p, ti?m năng sinh l?i cao, tr? thành ni?m t? hào c?a Thành ph? H?i Phòng.VP d? án:Ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, thành ph? H?i Phòng https://duandragonoceandoson.com/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: Wed, 03 Nov 2021 12:58:49 JST (328d)